Стихи на белорусском языке

Ён учора так набрауся, Аж дадому ледзь дабрауся. Ды як начау ён бубнець! Аж у вушах стало звiнець. А як начау цалаваць. Захацела у музу даць. Я, з разгону, як улепіла! Доуга-доуга ён шатауся Дый, нарэшце, распластауся. Як загнуй блатнога мата- Затрашчэла ажно хата. Я схапіла качаргу Ды разбіла галаву. Як пачау тут ён скуліць! А, затым, вады прасіць! Яж вады яму не дала. Можа трасцы табе у бок, Даражэнькі галубок? Ты чаму тады не піу, Калі стихи на белорусском языке цадзіу? Лепш бы я нагу зламала, Як такога дурня узяла! Папрапівау ужо усе грошы. Каб цябе заелі вошы! Каб ты хлеба у рот не брау, Усё гарэлачку хлябтау? Каб ты стихи на белорусском языке падавіуся! Дый са светам разлучыуся! Я б цябе ужо памянула. Толькі покуль ты памрэш, Дык усю кроу маю папьеш! Вось такое маё гора. Вось така жаноча доля.